سورس ضبط مکالمات

سورس کامل ضبط مکالمات تلفن

سورس کامل دستگاه ضبط مکالمات تلفنی لون شامل یک Dll می باشد که بهمراه نمونه سورس به زبان Delphi می باشد و برنامه نویسان می توانند به دستگاه ضبط مکالمات تلفن لون متصل شده و از تمامی امکانات سیستم ضبط مکالمات تلفنی لون که امکانات آن در قسمت معرفی محصول سایت موجود می باشد استفاده نمایند .

امکانات کالرآیدی دستگاه لون در قسمتمعرفی محصول لون موجود می باشد

برای دانلود فایل سورس به زبان VB بر روی تصویر زیر کلیک کنید.برای دانلود فایل سورس به زبان Delphi بر روی تصویر زیر کلیک کنید.