درخواست نصب لون

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نصب 48 کاناله بصورت حضوری توسط کارشناسان شرکت

نصب 48 کاناله بصورت حضوری توسط کارشناسان شرکت

2,500,000 ریال
نصب دستگاه لون در محل خریدار شامل نصب نرم افزار و اتصال خطوط تلفن به دستگاه لون و آموزش و تست دس...
نصب تک و دو کاناله بصورت حضوری توسط کارشناسان شرکت

نصب تک و دو کاناله بصورت حضوری توسط کارشناسان شرکت

550,000 ریال
نصب دستگاه لون در محل خریدار شامل نصب نرم افزار و اتصال خطوط تلفن به دستگاه لون و آموزش و تست دس...
نصب دوازده کاناله بصورت حضوری توسط کارشناسان شرکت

نصب دوازده کاناله بصورت حضوری توسط کارشناسان شرکت

850,000 ریال
نصب دستگاه لون در محل خریدار شامل نصب نرم افزار و اتصال خطوط تلفن به دستگاه لون و آموزش و تست دس...
نصب شانزده کاناله بصورت حضوری توسط کارشناسان شرکت

نصب شانزده کاناله بصورت حضوری توسط کارشناسان شرکت

950,000 ریال
نصب دستگاه لون در محل خریدار شامل نصب نرم افزار و اتصال خطوط تلفن به دستگاه لون و آموزش و تست دس...
نصب هشت کاناله بصورت حضوری توسط کارشناسان شرکت

نصب هشت کاناله بصورت حضوری توسط کارشناسان شرکت

750,000 ریال
نصب دستگاه لون در محل خریدار شامل نصب نرم افزار و اتصال خطوط تلفن به دستگاه لون و آموزش و تست دس...
نصب چهار کاناله بصورت حضوری توسط کارشناسان شرکت

نصب چهار کاناله بصورت حضوری توسط کارشناسان شرکت

650,000 ریال
نصب دستگاه لون در محل خریدار شامل نصب نرم افزار و اتصال خطوط تلفن به دستگاه لون و آموزش و تست دس...